Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2011

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 7 ianuarie 2011  privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din TVA și din cota 21% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  precum  și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2011.
Hotararea nr. 2 din 7 ianuarie 2011 privind :   repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat  pe anul 2011,  pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație și miere de albine.
Hotararea nr. 3 din 7 ianuarie 2011

privind:   repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate  din taxa pe valoarea adăugată, alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat  pe anul 2011 pentru finanțarea cheltuielilor  privind drumurile județene și comunale.

Hotararea nr. 4 din 7 ianuarie 2011 privind: constituirea comisiei de verificare a activității economico-financiare și a modului de utilizare a fondurilor alocate Spitalului Județean de Urgență Alexandria
Hotararea nr. 5 din 7 ianuarie 2011 privind: asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea întocmirii proiectului „Reabilitarea infrastructurii drumului județean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), 42+060 km – 53+834 km, repararea și reconstrucția  drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden și repararea drumului municipal ІV 11042 (PVN 1020), Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven”
Hotararea nr. 6 din 7 ianuarie 2011 privind: asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea întocmirii  proiectului „Personal European pentru Administrația Publică”
Hotararea nr. 7 din 19 ianuarie 2011 privind: solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al județului Teleorman
Hotararea nr. 8 din 19 ianuarie 2011 privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un bun imobil, proprietate publică a județului Teleorman
Hotararea nr. 9 din 19 ianuarie 2011 privind: aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța de Guvern nr 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de împuterniciții Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 10 din 19 ianuarie 2011 pentru: completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 11 din 19 ianuarie 2011 privind: aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico – economici pentru  proiectul ,, Eficientizarea consumului de energie termică la  Spitalul Județean  de Urgență Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia și  Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci, în faza studiu de fezabilitate”
Hotararea nr. 12 din 11 februarie 2011 pentru: aprobarea’’Programului privind măsurile de protecție a  mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman pe perioada 2011-2020”
Hotararea nr. 13 din 11 februarie 2011 privind: majorarea capitalului social al S.C. “EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele
Hotararea nr. 14 din 11 februarie 2011 privind : aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2011
Hotararea nr. 15 din 11 februarie 2011 privind :  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2011, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman.
Hotararea nr. 16 din 11 februarie 2011 pentru: modificarea art. 1 din  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009
Hotararea nr. 17 din 11 februarie 2011

privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”

Hotararea nr. 18 din 11 februarie 2011 pentru:  modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008
Hotararea nr. 19 din 11 februarie 2011 privind : alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2011.
Hotararea nr. 20 din 25 februarie 2011 pentru:  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman
Hotararea nr. 21 din 25 februarie 2011

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.52 din 24 aprilie 2007 cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 22 din 25 februarie 2011 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”
Hotararea nr. 23 din 23 martie 2011 privind: majorarea capitalului social al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.
Hotararea nr. 24 din 23 martie 2011 pentru: modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.81 din 13 iulie 2010 privind majorarea capitalului social al SC “Piscicola Teleorman” SRL prin aport în natură
Hotararea nr. 25 din 23 martie 2011 privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011
Hotararea nr. 26 din 23 martie 2011 pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare.
Hotararea nr. 27 din 23 martie 2011 privind : stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu  handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman
Hotararea nr. 28 din 23 martie 2011 privind: trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman
Hotararea nr. 29 din 23 martie 2011 pentru:  modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman
Hotararea nr. 30 din 23 martie 2011 privind: darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, a unor  imobile proprietate publică a județului
Hotararea nr. 33 din 23 martie 2011 privind: aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2011
Hotararea nr. 34 din 23 martie 2011 privind : aprobarea Caietelor de obiective în vederea desfășurării concursurilor de proiecte de management pentru instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 36 din 23 martie 2011 pentru:  modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.118 din 30 septembrie 2009
Hotararea nr. 37 din 27 martie 2011 privind: înființarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, prin reorganizarea Centrului de Sănătate Cervenia
Hotararea nr. 38 din 27 martie 2011 privind: înființarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești, prin reorganizarea Centrului de Sănătate Furculești
Hotararea nr. 39 din 22 aprilie 2011 privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman  prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman Alexandria, pentru anul 2011.
Hotararea nr. 40 din 22 aprilie 2011 privind: stabilirea termenului limită de depunere a proiectului de management pentru Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman - instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 41 din 22 aprilie 2011 privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman  prin Consiliul Județean Teleorman, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2011.
Hotararea nr. 42 din 22 aprilie 2011 privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2011.
Hotararea nr. 43 din 22 aprilie 2011 privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman  prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația EuroTeleorman, pentru anul 2011.
Hotararea nr. 44 din 22 aprilie 2011 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.19 din 11 februarie 2011.
Hotararea nr. 45 din 22 aprilie 2011 privind:  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011
Hotararea nr. 46 din 22 aprilie 2011 pentru:  modificarea anexelor nr.6, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011. 
Hotararea nr. 47 din 22 aprilie 2011 privind:  aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, în valoare de 20.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes județean.
Hotararea nr. 53 din 22 aprilie 2011

privind: aprobarea asocierii Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Gratia, prin Consiliul Local Gratia, pentru implementarea proiectului ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți’’

Hotararea nr. 55 din 27 mai 2011 privind: aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al  județului Teleorman, pe anul 2010.
Hotararea nr. 56 din 27 mai 2011 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.42 din 27     aprilie   2009, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 57 din 27 mai 2011 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.44 din 27 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 58 din 27 mai 2011 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.46 din  27 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr. 59 din 27 mai 2011 privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Uda Clocociov -Saelele – Lunca”, pentru anul 2011.
Hotararea nr. 60 din 27 mai 2011 privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele”, pentru anul 2011.
Hotararea nr. 61 din 27 mai 2011 privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Beciu – Plopii Slavitesti – Slobozia Mandra”, pentru anul 2011.
Hotararea nr. 62 din 27 mai 2011 privind:  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011
Hotararea nr. 63 din 27 mai 2011 pentru :  modificarea anexelor nr.5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011.
Hotararea nr. 68 din 27 mai 2011 privind: trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al Județului Teleorman
Hotararea nr. 69 din 27 mai 2011 privind: prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008- 2011
Hotararea nr. 70 din 27 mai 2011 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman
Hotararea nr. 71 din 27 mai 2011 privind: aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de “Colectare și transport a deșeurilor municipale solide, în județul Teleorman”
Hotararea nr. 72 din 24 iunie 2011 privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Vătafu Teodor Cătălin, prin demisie
Hotararea nr. 73 din 24 iunie 2011 privind: validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman
Hotararea nr. 74 din 24 iunie 2011

pentru : modificarea și completarea anexei nr. 2  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate

Hotararea nr. 75 din 24 iunie 2011 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2011
Hotararea nr. 76 din 24 iunie 2011 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2011
Hotararea nr. 77 din 24 iunie 2011 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2011        
Hotararea nr. 78 din 24 iunie 2011 privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2011
Hotararea nr. 82 din 24 iunie 2011 privind: organizarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor din județul Teleorman asupra desființării județului, prin modificarea limitelor teritoriale ale acestuia.
Hotararea nr. 85 din 24 iunie 2011 pentru: completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 5 din 27  ianuarie 2010,  cu  modificările și completările ulterioare.
Hotararea nr. 86 din 24 iunie 2011 pentru: aprobarea „Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din  Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Magurele și Zimnicea”
Hotararea nr. 87 din 27 iulie 2011

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a   mandatului de consilier județean al doamnei Tatu Ioana Rodica, prin demisie

Hotararea nr. 88 din 27 iulie 2011 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2011
Hotararea nr. 89 din 27 iulie 2011 privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2011
Hotararea nr. 90 din 27 iulie 2011 privind: încetarea prin acordul părților a raporturilor de muncă ale domnului Vlad Eugen Ovidiu director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 91 din 27 iulie 2011

privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene “Marin Preda” –  Teleorman, pentru anul 2011

Hotararea nr. 92 din 27 iulie 2011 privind: desemnarea managerului interimar al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Hotararea nr. 94 din 27 iulie 2011 privind : aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția Generală Anticorupție și Consiliul Județean Teleorman
Hotararea nr. 99 din 27 iulie 2011 privind: aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor spații, proprietate publică  și privată a județului Teleorman
Hotararea nr. 100 din 27 iulie 2011 privind: darea în administrare Consiliului Local al comunei Furculești, a unui  spațiu cu terenul aferent, proprietate publică a județului Teleorman
Hotararea nr. 101 din 27 iulie 2011 pentru: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr.  49 din 22 aprilie 2011
Hotararea nr. 102 din 27 iulie 2011 pentru :  modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 59 din 15  mai 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman, modificată și completată
Hotararea nr. 104 din 27 iulie 2011 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare.
Hotararea nr. 105 din 30 august 2011 privind: aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul spitalelor al căror management a fost transferat către Consiliul Județean Teleorman
Hotararea nr. 108 din 30 august 2011 privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru anul 2011
Hotararea nr. 109 din 30 august 2011 privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Camera Agricolă Județenă Teleorman, pentru anul 2011
Hotararea nr. 110 din 30 august 2011 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman
Hotararea nr. 111 din 30 august 2011 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman
Hotararea nr. 112 din 30 august 2011 privind: constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului
Hotararea nr. 113 din 30 august 2011 privind: constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului
Hotararea nr. 119 din 28 octombrie 2011

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2012

Hotararea nr. 120 din 28 octombrie 2011 privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2011
Hotararea nr. 121 din 28 octombrie 2011

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede

Hotararea nr. 122 din 28 octombrie 2011

privind: încetarea mandatului managerului interimar al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Hotararea nr. 123 din 28 octombrie 2011 privind: desemnarea managerului interimar al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Hotararea nr. 130 din 28 octombrie 2011

privind: actualizarea  Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 131 din 28 octombrie 2011

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 27  februarie 2008

Hotararea nr. 132 din 28 octombrie 2011 privind: atribuirea licențelor de traseu și a caietelor de sarcini aferente acestora pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier
Hotararea nr. 133 din 28 octombrie 2011

privind: înființarea comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu

Hotararea nr. 134 din 28 octombrie 2011 privind: darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Teleorman a unei părți din imobilul situat în orașul  Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman
Hotararea nr. 135 din 28 octombrie 2011

privind: darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, a unor  imobile proprietate publică a județului Teleorman

Hotararea nr. 136 din 28 octombrie 2011 privind: aprobarea raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii unor spații, proprietate  publică și privată a județului Teleorman
Hotararea nr. 137 din 28 octombrie 2011

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr. 12 din 11 februarie 2011

Hotararea nr. 138 din 28 octombrie 2011 privind: rescadențarea ratelor la Contractul Linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru Administrații publice locale
Hotararea nr. 140 din 15 noiembrie 2011

privind: validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman

Hotararea nr. 141 din 15 noiembrie 2011

pentru : modificarea și completarea anexei nr. 2  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate

Hotararea nr. 142 din 15 noiembrie 2011

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului de Psihiatrie Poroschia,  pe trimestrul IV al anului 2011

Hotararea nr. 143 din 15 noiembrie 2011

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011

Hotararea nr. 144 din 15 noiembrie 2011

privind: atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini aferent acesteia pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Lavcom S.R.L. pentru traseul Beciu-Turnu Măgurele

Hotararea nr. 145 din 15 noiembrie 2011

privind: aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman, a proiectului de management și duratei pentru care se va încheia contractul de management

Hotararea nr. 146 din 15 noiembrie 2011

privind: acordarea unui mandat special  reprezentantului Consiliului  Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”

Hotararea nr. 148 din 15 noiembrie 2011 privind: aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului Societății Comerciale "Piscicola Teleorman" S.R.L.
Hotararea nr. 149 din 15 noiembrie 2011 privind: atribuirea în  folosință gratuită, Serviciului de Telecomunicații  Speciale-Unitatea Militară 0572 București, a unui spațiu proprietate publică a  județului Teleorman
Hotararea nr. 150 din 7 decembrie 2011

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011

Hotararea nr. 151 din 7 decembrie 2011

pentru:   modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.142 din 15 noiembrie 2011.

Hotararea nr. 152 din 7 decembrie 2011

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11  februarie 2011.

Hotararea nr. 153 din 7 decembrie 2011 pentru: aprobarea protocolului de predare-primire a activului și a pasivului Serviciului de Exploatații Piscicole către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.
Hotararea nr. 155 din 7 decembrie 2011

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 24 aprilie 2008

Hotararea nr. 156 din 7 decembrie 2011 privind: aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică  a județului Teleorman    
Hotararea nr. 157 din 7 decembrie 2011 privind: asocierea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu unele unități administrativ–teritoriale, în vederea  participării la ’’ Programul  privind măsurile de protecție a mediului  prin creșterea  suprafețelor împădurite în județul Teleorman pe perioada 2011- 2020’’ 
Hotararea nr. 158 din 15 decembrie 2011 privind:  rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011 
Hotararea nr. 159 din 15 decembrie 2011

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11  februarie 2011.

Hotararea nr. 160 din 15 decembrie 2011

privind: aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului  pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția estimată a bugetului împrumuturilor interne,  pentru trimestrul IV al anului 2011.

Hotararea nr. 161 din 15 decembrie 2011

pentru:   aprobarea    Planului    de    Amenajare   a  Teritoriului   Zonal Interjudețean  (P.A.T.Z. - I.J.)  aferent  investiției  “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni– Dunăre – Centrala Hidroelectrică IslaZ”   

Hotararea nr. 162 din 15 decembrie 2011 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”
Hotararea nr. 163 din 28 decembrie 2011

privind:  rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011

Hotararea nr. 164 din 28 decembrie 2011

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11  februarie 2011.

Hotararea nr. 165 din 28 decembrie 2011

pentru:   modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.142 din 15 noiembrie 2011.

Hotararea nr. 166 din 28 decembrie 2011 pentru:   modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 2 din 7 ianuarie 2011.
Hotararea nr. 167 din 28 decembrie 2011 privind: repartizarea a 237.000 lei, reprezentând creșterea sumei din cota de  21 % din impozitul pe venit realizat față de impozitul pe venit estimat pentru anul 2011 pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80 % ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală,   pentru anul 2011.
Hotararea nr. 168 din 28 decembrie 2011 privind:   repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat  pe anul 2012 pentru finanțarea  cheltuielilor  privind drumurile județene și comunale.
Hotararea nr. 169 din 28 decembrie 2011

privind :   repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  finațarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județului ,pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație, acordarea de miere de albine și a cheltuielilor privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli pe anul 2012

 

 

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004