Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2010

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 27 ianuarie 2010 privind: stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2010.
Hotararea nr. 2 din 27 ianuarie 2010 privind : aprobarea utilizării în anul 2010 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.
Hotararea nr. 3 din 27 ianuarie 2010 privind: aprobarea Strategiei în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene din Județul Teleorman pentru perioada 2010-2013
Hotararea nr. 4 din 27 ianuarie 2010 pentru:  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman
Hotararea nr. 5 din 27 ianuarie 2010 privind: aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și  acordarea autorizațiilor de transport
Hotararea nr. 6 din 27 ianuarie 2010 pentru: modificarea și completarea art.3 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.33 din 21 mai 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului de deservire, pază și protocol, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 7 din 27 ianuarie 2010 privind: înființarea Camerei Agricole Județene Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de Consultanță Agricolă Județean Teleorman, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă
Hotararea nr. 8 din 27 ianuarie 2010 pentru: modificarea pct. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.127 din 10 noiembrie 2009
Hotararea nr. 9 din 27 ianuarie 2010 pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.121 din 27 octombrie 2009
Hotararea nr. 10 din 27 ianuarie 2010 pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.76 din 11 iunie 2009
Hotararea nr. 11 din 5 februarie 2010  privind :  repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocată județului Teleorman prin Legea bugetului de  stat pe anul 2010,  pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.
Hotararea nr. 12 din 5 februarie 2010 privind: majorarea capitalului social al S.C. “EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele
Hotararea nr. 13 din 5 februarie 2010 pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind  componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți
Hotararea nr. 14 din 5 februarie 2010 privind: aplicarea penalităților de întârziere prevăzute în Contractul de lucrări nr.2002/RO/16/P/PE/024-02 – la măsura ISPA ”Sistem integrat de management al Deșeurilor în județul Teleorman”
Hotararea nr. 15 din 5 februarie 2010  privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă  20% din sumele defalcate din TVA și din cota 22% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  precum  și a celor reținute din cota de 80 %, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2010.
Hotararea nr. 16 din 25 februarie 2010 privind: aprobarea Planului  local de acțiune  pentru  protecția mediului, revizuit – județul  Teleorman
Hotararea nr. 17 din 25 februarie 2010 pentru: aprobarea „Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din  Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea”
Hotararea nr. 18 din 25 februarie 2010 privind: actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al  județului Teleorman
Hotararea nr. 19 din 25 februarie 2010 privind: darea în administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și privată a județului în care își desfășoară activitatea
Hotararea nr. 20 din 25 februarie 2010 privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010
Hotararea nr. 21 din 25 februarie 2010 privind: numirea temporară a directorului Camerei Agricole Județene Teleorman – instituție publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Hotararea nr. 23 din 10 martie 2010 privind: aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2010
Hotararea nr. 24 din 10 martie 2010 privind: aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2010 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman.
Hotararea nr. 25 din 10 martie 2010 privind: aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010
Hotararea nr. 26 din 10 martie 2010

privind:  aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a documentației tehnice, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare Spital județean de Urgență Alexandria, județan Teleorman” în faza  proiect tehnic.

Hotararea nr. 27 din 10 martie 2010 pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.87 din 3 iulie 2009, privind aprobarea proiectului „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și a cheltuielilor necesare implementării
Hotararea nr. 28 din 28 aprilie 2010 privind:încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Slăbescu Constantin, prin demisie
Hotararea nr. 29 din 28 aprilie 2010 privind: validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman 
Hotararea nr. 30 din 28 aprilie 2010 pentru: modificarea și completarea anexei nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008
Hotararea nr. 31 din 28 aprilie 2010

privind :  aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie  veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2010.

Hotararea nr. 32 din 28 aprilie 2010 privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.51 din 20 mai 2009 pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și darea în administrare a unor bunuri imobile
Hotararea nr. 34 din 28 aprilie 2010 privind: privind utilizarea unei sume din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.
Hotararea nr. 35 din 28 aprilie 2010 privind: rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010
Hotararea nr. 36 din 28 aprilie 2010 pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012
Hotararea nr. 37 din 28 aprilie 2010 privind: aprobarea prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman
Hotararea nr. 38 din 28 aprilie 2010 pentru: modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 118 din 29  noiembrie 2006   
Hotararea nr. 39 din 28 aprilie 2010 privind: darea în administrare Serviciului  de deservire pază și protocol, a unui  imobil proprietate publică a Județului Teleorman    
Hotararea nr. 41 din 28 aprilie 2010

privind: desemnarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Teleorman. 

 
Hotararea nr. 42 din 28 aprilie 2010 pentru: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010
Hotararea nr. 43 din 28 aprilie 2010 privind: constituirea comisiilor de evaluare, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentelor de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 44 din 28 aprilie 2010

privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010

Hotararea nr. 45 din 28 aprilie 2010 privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2010
Hotararea nr. 46 din 28 aprilie 2010 privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare  ale  Serviciului Informatic, pentru anul 2010
Hotararea nr. 47 din 28 aprilie 2010 privind: aprobarea organigramei și  a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010        
Hotararea nr. 48 din 28 aprilie 2010 privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2010
Hotararea nr. 49 din 28 aprilie 2010 privind: aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2010.
Hotararea nr. 50 din 28 aprilie 2010 privind: aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2010
Hotararea nr. 51 din 28 aprilie 2010

 privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii județene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010

Hotararea nr. 52 din 28 aprilie 2010 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2010
Hotararea nr. 53 din 28 aprilie 2010

privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010

Hotararea nr. 54 din 18 mai 2010 privind: aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al judetului pe anul 2009.
Hotararea nr. 55 din 18 mai 2010 pentru: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010
Hotararea nr. 56 din 18 mai 2010 privind : privind utilizarea unei sume din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.
Hotararea nr. 57 din 18 mai 2010

privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27.04.2009

Hotararea nr. 58 din 18 mai 2010 privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27.04.2009
Hotararea nr. 59 din 18 mai 2010 privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27.04.2009
Hotararea nr. 61 din 18 mai 2010 privind: rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010
Hotararea nr. 62 din 18 mai 2010 privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 63 din 18 mai 2010 privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman
  Hotararea nr. 64 din 15 iunie 2010 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010
Hotararea nr. 65 din 15 iunie 2010 pentru: modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010
Hotararea nr. 66 din 15 iunie 2010

privind : stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu  handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

Hotararea nr. 67 din 15 iunie 2010

pentru: modificarea organigramei, statului de funcții și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2010

Hotararea nr. 68 din 15 iunie 2010 pentru:  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman
Hotararea nr. 69 din 15 iunie 2010 privind: darea în administrare Serviciului  de deservire pază și protocol, a unui  spațiu proprietate publică a Județului Teleorman  
Hotararea nr. 70 din 15 iunie 2010 privind : utilizarea fondului de rezervă la dispoziția consiliului județean și rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.
Hotararea nr. 71 din 15 iunie 2010 privind : darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 72 din 15 iunie 2010 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011
Hotararea nr. 73 din 15 iunie 2010 privind: darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică  a județului Teleorman
Hotararea nr. 74 din 15 iunie 2010 pentru: modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 75 din 15 iunie 2010 pentru:modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.87 din 3 iulie 2009
Hotararea nr. 77 din 13 iulie 2010 privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificație și mere în trimestrul IV  2010.
Hotararea nr. 78 din 13 iulie 2010 privind: rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010
Hotararea nr. 81 din 13 iulie 2010 privind: majorarea capitalului social al SC “Piscicola Teleorman” SRL prin aport în natură
Hotararea nr. 82 din 13 iulie 2010 pentru: actualizarea anexei nr. 6 privind modelul de  autorizație pentru amplasarea și/sau executie de lucrări în zona drumurilor publice județene aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010 .
Hotararea nr. 83 din 13 iulie 2010

privind: aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman

Hotararea nr. 84 din 13 iulie 2010 privind: aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de “Administrare a Depozitului Central de la Mavrodin, pentru sortarea compostarea, tratarea și depozitarea deșeurilor municipale solide, în județul Teleorman”
Hotararea nr. 85 din 13 iulie 2010

privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”

Hotararea nr. 86 din 13 iulie 2010 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”
Hotararea nr. 87 din 14 august 2010 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010
Hotararea nr. 88 din 14 august 2010 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2010
Hotararea nr. 89 din 14 august 2010

privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010

Hotararea nr. 90 din 14 august 2010 privind: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2010
Hotararea nr. 91 din 14 august 2010 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii județene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010
Hotararea nr. 92 din 14 august 2010 privind: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010
Hotararea nr. 93 din 14 august 2010 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții  ale  Serviciului Informatic, pentru anul 2010
Hotararea nr. 94 din 14 august 2010 privind: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010
Hotararea nr. 95 din 14 august 2010

  privind: aprobarea organigramei și  a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2010

Hotararea nr. 96 din 14 august 2010 privind: aprobarea organigramei și  a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010        
Hotararea nr. 97 din 14 august 2010 pentru:  modificarea anexelor nr.13 și 13 a la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 10 martie 2010.
Hotararea nr. 98 din 14 august 2010 privind: numirea     reprezentanților    Consiliului     Județean Teleorman  în consiliile de  administrație  ale  unităților sanitare  publice  cu  paturi,  pentru  care  s – a   preluat managementul asistenței medicale
Hotararea nr. 99 din 14 august 2010

privind: însușirea calității de lider de proiect a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman pentru măsura ISPA RO/16/P/PE/024 “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

Hotararea nr. 100 din 14 august 2010 privind: aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2010 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia”
Hotararea nr. 101 din 14 august 2010 privind: rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.
  Hotararea nr. 102 din 14 august 2010 privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea  unor lucrări de înlocuire a împrejmuirii imobilului Spital de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, proprietate publică a județului Teleorman
Hotararea nr. 103 din 7 septembrie 2010 pentru :  modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 5 februarie 2010.
Hotararea nr. 104 din 7 septembrie 2010 pentru:   modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.11 din 5 februarie 2010.
Hotararea nr. 105 din 7 septembrie 2010 privind: rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.
Hotararea nr. 106 din 7 septembrie 2010 pentru:  modificarea anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.7, nr.8, nr.10, nr.11 și nr.12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 10 martie 2010.
Hotararea nr. 107 din 7 septembrie 2010 pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr.77 din 13 iulie 2010.
Hotararea nr. 108 din 30 septembrie 2010 pentru:  modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman
Hotararea nr. 109 din 30 septembrie 2010 privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații din incinta Centrului de Sănătate Cervenia, proprietate publică a județului Teleorman
Hotararea nr. 110 din 30 septembrie 2010 pentru: modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010
Hotararea nr. 111 din 30 septembrie 2010 privind: darea în administrare Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, a unor spații proprietate publică a județului
Hotararea nr. 112 din 30 septembrie 2010 privind: aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman
Hotararea nr. 113 din 30 septembrie 2010 privind: aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 114 din 30 septembrie 2010 privind: aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 116 din 29 octombrie 2010 privind: rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010
Hotararea nr. 117 din 29 octombrie 2010 pentru :  modificarea anexelor nr.1, 2, 3, 5 și 6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 10 martie 2010.
Hotararea nr. 118 din 29 octombrie 2010 privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman precum și pentru Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2011
Hotararea nr. 119 din 29 octombrie 2010 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.125 din 31 octombrie 2008
Hotararea nr. 120 din 29 octombrie 2010 privind:   aprobarea “Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2010 - 2020” 
Hotararea nr. 121 din 29 octombrie 2010 privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru racordarea la rețeaua de alimentare cu gaze naturale a imobilului situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52 - 54, proprietate publică a județului Teleorman
Hotararea nr. 122 din 29 octombrie 2010 pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010
Hotararea nr. 123 din 17 noiembrie 2010 pentru:  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman
Hotararea nr. 124 din 17 noiembrie 2010 privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman
Hotararea nr. 125 din 17 noiembrie 2010 privind: darea în administrare Muzeului Județean Teleorman, a unui imobil proprietate publică a județului
Hotararea nr. 126 din 17 noiembrie 2010 privind: darea în administrare Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” a unui imobil, proprietate publică a  județului
Hotararea nr. 127 din 17 noiembrie 2010 privind: darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, a unor imobile proprietate publică a județului
Hotararea nr. 128 din 17 noiembrie 2010 privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și SC Voinea Business Development,  în vederea implementării proiectului  „ Formare profesională și expertiză antreprenorială pentru persoanele din mediul rural”
Hotararea nr. 129 din 7 decembrie 2010 privind:  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli distincte pentru sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, pentru perioada 9 noiembrie-31 decembrie 2010, unităților sanitare publice cu paturi din județul Teleorman, al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Teleorman
Hotararea nr. 130 din 7 decembrie 2010 pentru: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 131 din 7 decembrie 2010 pentru: aprobarea  documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții „Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”, în fază studiu de fezabilitate
Hotararea nr. 132 din 15 decembrie 2010 privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț, prin demisie
Hotararea nr. 133 din 15 decembrie 2010 privind: validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman
Hotararea nr. 134 din 15 decembrie 2010 pentru : modificarea și completarea anexei nr. 2  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 135 din 15 decembrie 2010 privindrectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010
Hotararea nr. 136 din 15 decembrie 2010

pentru :  modificarea anexelor nr.5, 7 și 9 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 10 martie 2010.

Hotararea nr. 137 din 15 decembrie 2010 privind: numirea doamnei Dan Carmen Daniela în funcția publică de conducere  de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman
Hotararea nr. 138 din 15 decembrie 2010

privind: numirea domnului Ivașcu Gheorghe în funcția conducere de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.  

Hotararea nr. 139 din 15 decembrie 2010 privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2011 
Hotararea nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind:   aprobarea  componenței   Comisiei   tehnice  de  amenajare a teritoriului  și    urbanism  a   județului     Teleorman  și   a  Regulamentului de organizare și funcționare acesteia
Hotararea nr. 141 din 15 decembrie 2010 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru anul 2010
Hotararea nr. 142 din 15 decembrie 2010 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman
Hotararea nr. 143 din 15 decembrie 2010 privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52 - 54, proprietate publică a județului Teleorman
Hotararea nr. 144 din 15 decembrie 2010 privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru instalarea apometrelor individuale la blocurile CO1 și CO2, situate în municipiul Alexandria – zona Peco, proprietate publică a județului Teleorman
Hotararea nr. 145 din 15 decembrie 2010 privind: participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în  calitate de solicitant, la ’’Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie   regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult’’
Hotararea nr. 146 din 30 decembrie 2010

privindrectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010

 

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004