Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2017

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 25 ianuarie 2017 privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Gâdea Adrian Ionut, prin demisie
Hotararea nr. 2 din 25 ianuarie 2017 privind: validarea unui mandat de consilier judetean în Consiliul Judetean Teleorman
Hotararea nr. 3 din 25 ianuarie 2017 privind: modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 4 din 25 ianuarie 2017 privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020
Hotararea nr. 5 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2016, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2017
Hotararea nr. 6 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea organigramei şi a statului de functii ale Muzeului Judet, ean Teleorman
Hotararea nr. 7 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii, în faza proiect tehnic
Hotararea nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind: modificarea anexelor nr. 3, 4, 5 si 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 131 din 23 septembrie 2015
Hotararea nr. 9 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de inyestiţii ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor judeţene
Hotararea nr.10 din 25 ianuarie 2017 privind: darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judet, ean Teleorman
Hotararea nr. 11 din 25 ianuarie 2017 privind: completarea Hotărârii Consiliului Judetean Teleorman nr. 184 din 28  noiembrie 2016
Hotararea nr. 12 din 31 ianuarie 2017 privind: reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia şi a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti
Hotararea nr. 13 din 31 ianuarie 2017 privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în comisia de orientare şcolară şi profesională şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind orientarea şcolară şi profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale
Hotararea nr. 14 din 31 ianuarie 2017 privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, precum şi a sumelor retinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018 - 2020
Hotararea nr. 15 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate "Regele Carol 1" Deparaţi, proprietate publică a judeţului Teleonnan
Hotararea nr. 16 din 27 februarie 2017 privind: darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleonnan, a unor imobile proprietate publică a judeţului
Hotararea nr. 17 din 27 februarie 2017 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 18 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2017-2018
Hotararea nr. 19 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea "Strategiei pentru eficienţă energetică a judeţului Teleorman pentru perioada 2016 - 2025"
Hotararea nr. 20 din 27 februarie 2017 privind: stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman
Hotararea nr. 21 din 27 februarie 2017 privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2017
Hotararea nr. 22 din 27 februarie 2017 privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2017
Hotararea nr. 23 din 27 februarie 2017 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judet, ean nr .5 8 din 29 martie 2016
Hotararea nr. 24 din 27 februarie 2017 privind: constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Teleorman
Hotararea nr. 25 din 27 februarie 2017 privind: preluarea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "A.D.Ghica" al judeţului Teleorman în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 26 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 27 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 28 din 27 februarie 2017 privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din cota de 73%) din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018 - 2020.
Hotararea nr. 29 din 27 martie 2017 privind: alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 30 din 27 martie 2017 privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020
Hotararea nr. 31 din 27 martie 2017 privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, pentru anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020.
Hotararea nr. 32 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea . Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2017
Hotararea nr. 33 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribut,i ei sub formă de cotizat"i e a Judetului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională SudMuntenia, pentru anul 2017
Hotararea nr. 34 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleonnan, prin Consiliul Judeţean Teleonnan, Ia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Teleonnanul", pentru anul 2017
Hotararea nr. 35 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia", pentru anul 2017
Hotararea nr. 36 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman", pentru anul 2017
Hotararea nr. 37 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleonnan la finanţarea Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Dependente "Sf.Maria" din comuna Talpa, pentru perioada ianuarie-aprilie 2017
Hotararea nr. 38 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman la finanţarea Centrului Social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale, comuna SaeI ele, pentru anul 2017.
Hotararea nr. 39 din 27 martie 2017 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2017
Hotararea nr. 40 din 27 martie 2017 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2017
Hotararea nr. 41 din 27 martie 2017 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2017
Hotararea nr. 42 din 27 martie 2017 privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funct,i onare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului pentru anul 2017
Hotararea nr. 43 din 27 martie 2017 privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 44 din 27 martie 2017 privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia, pentru anul 2017.
Hotararea nr. 45 din 27 martie 2017 privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă Olteni, Centrul de îngrijire şi asistentă Videle şi Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Videle, pentru anul 2017.
Hotararea nr. 46 din 27 martie 2017 privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru semestrul II al anului şcolar 2016-2017 şi a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria
Hotararea nr. 47 din 27 martie 2017 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman În Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman
Hotararea nr. 48 din 27 martie 2017 privind: aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020
Hotararea nr. 49 din 27 martie 2017 privind: aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a a fondului salariilor de bază pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018- 2020, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 50 din 27 martie 2017 privind: exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman de către domnul Bratu George Remus
Hotararea nr. 51 din 27 aprilie 2017 privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2018
Hotararea nr. 52 din 27 aprilie 2017 privind: alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 53 din 27 aprilie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 55 din 20 mal 2009, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 54 din 27 aprilie 2017 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociat, la Euro Teleorman, pentru anul 2017
Hotararea nr. 55 din 27 aprilie 2017 privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de solutionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare ŞI desfăşurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 56 din 27 aprilie 2017 privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 57 din 27 aprilie 2017 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr.144 din 28 august 2014, cu modificarile ulterioare
Hotararea nr. 58 din 27 aprilie 2017 privind: aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare
Hotararea nr. 59 din 27 aprilie 2017 privind: modificarea anexei nr. 1 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 60 din 27 aprilie 2017 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat in municipiul Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1 Bis, proprietate publică a judeţului Te1eorman
Hotararea nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind: trecerea unui imobil, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Inteme - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "A.D.Ghica" al judeţului Teleorman, în domeniul public al Judeţului Teleorman.
Hotararea nr. 62 din 27 aprilie 2017 privind:modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.41 din 27 martie 2017
Hotararea nr. 63 din 29 mai 2017 privind: aprobarea Raportului de evaluare, a pretului minim de pornire a licitatiei in vederea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in imobilul Centrul de Sanatate "Regele Carol I" Deparati, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 64 din 29 mai 2017 privind: aprobarea Raportului de evaluare, a pretului minim de pornire a licitatiei si a documentatiei de licitatie in vederea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in imobilul "Fostul sediu al Bancii Agricole Sucursala Teleorman", comuna Draganesti Vlasca, proprietate publica judetului Teleorman
Hotararea nr. 65 din 29 mai 2017 privind: aprobarea Raportului de evaluare, a pretului minim de pornire a licitatiei si a documentatiei de licitatie in vederea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in imobilul "Spitalul de Psihiatrie Poroschia", proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 66 din 29 mai 2017 privind: acordarea unui mandat cu titlu gratuit reprezentantilor Consiliului Judetean Teleorman in Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. EUROBAC S.R.L Turnu Magurele
Hotararea nr. 67 din 29 mai 2017 privind: aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Magurele
Hotararea nr. 68 din 29 mai 2017 privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 2 din 18 ianuarie 2013
Hotararea nr. 69 din 29 mai 2017 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman
Hotararea nr. 70 din 29 mai 2017 privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 216 din 21 dec 2016
Hotararea nr. 71 din 29 mai 2017 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. APA SERV S.A.
Hotararea nr. 72 din 29 mai 2017 privind: aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului Teleorman, pe anul 2016
Hotararea nr. 73 din 29 mai 2017 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2017
Hotararea nr. 74 din 29 mai 2017 privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017
Hotararea nr. 75 din 29 mai 2017 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 76 din 29 mai 2017 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificarile ulterioare
Hotararea nr. 77 din 29 mai 2017 privind: aprobarea necesarului orientativ de imbracaminte, incaltaminte, materiale igenico-sanitare, pentru copiii si tinerii pentru care s-a stabilit masura de protectie sociala, mamelor protejate in centrele maternale, precum si pentru persoanele adulte institutionalizate
Hotararea nr. 78 din 28 iunie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonnan nr.40 din 27 martie 2017
Hotararea nr. 79 din 28 iunie 2017 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 80 din 28 iunie 2017 privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Fundaţia" SERA România"pentru implementarea proiectului " Elaborarea şi aplicarea unor măsuri pentru prevenirea instituţionalizării /reintegrării în familie a copiilor cu risc de abandon şi care beneficiază de măsuri de protecţie specializată"în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
Hotararea nr. 81 din 28 iunie 2017 privind: scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului de Psihiatrie Poroschia
Hotararea nr. 82 din 28 iunie 2017 privind: scoaterea din funcţiune a unor mijloace flxe nemedicale din evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 83 din 28 iunie 2017 privind: aprobarea incadrării drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie in timpul iernii 2017-2018
Hotararea nr. 84 din 28 iunie 2017 privind: acordul ConsilJulUI Judelean Teleorman pentru eXecutared unor lucriin la imobilul situat in comuna Olteni, proprietdte publică a judelulUI Teleorman
Hotararea nr. 85 din 28 iunie 2017 privind: incetarea Contractului de administrare nr. 21 din 19.04.2011, incheiat intre Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 86 din 28 iunie 2017 privind: darea În administrare a unei părţi din imobilul proprietate publică a judeţului. situat În municipiul Alexandria. str. libertăţii, nr. 1 bis, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria
Hotararea nr. 87 din 28 iunie 2017 privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Consolidare DJ 679E, km 19+535 - km 19+615, pe raza comunei Tătărăştii de Sus, in punctul Coasta lui Călinescu (L=0,080 km)", in faza proiect tehnic
Hotararea nr. 88 din 28 iunie 2017 privind: rectifica rea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2017
Hotararea nr. 89 din 28 iunie 2017 privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 90 din 28 iunie 2017 privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman , instituţie publică de cultură aflată În subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 91 din 28 iunie 2017 privind: moditicarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015. cu moditicările şi completări le ulterioare
Hotararea nr. 92 din 28 iunie 2017 privind: numirea membrilor Consiliului de Administraţie al S.c. Piscicola Teleorman S.R.L.
Hotararea nr. 93 din 28 iunie 2017 privind: actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Teleorman, ediţia 2016
Hotararea nr. 94 din 4 iulie 2017 privind: modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 95 din 10 iulie 2017 privind: aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru sect, iunile de funct, ionare şi dezvoltare, la 30 iunie 2017
Hotararea nr. 96 din 10 iulie 2017 privind: darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu, proprietate publică a judeţului Teleorman, Consiliului ludeţean al Persoanelor Vârstnice Teleorman
Hotararea nr. 97 din 10 iulie 2017 privind: darea in folosinţă gratuită a unui spaţiu, proprietate publică a judeţului Teleorman Federalei Naţionale a Revolutionarilor din România, Filiala Teleorman
Hotararea nr. 98 din 10 iulie 2017 privind: darea În folosinţă gratuită a unui spaţiu. proprietate publică a judeţului Teleorman. Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Teleormanul
Hotararea nr. 99 din 10 iulie 2017 privind: darea in administrare a unui spaţiu proprietate publică a Judetului Teleorman Consiliului Local al Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Hotararea nr. 100 din 10 iulie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 101 din 10 iulie 2017 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru desfiinţarea clădirilor vechi ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 102 din 10 iulie 2017 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Iim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+070 (48,132 km)" in faza documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 103 din 31 iulie 2017 privind: stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor judeteni pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2017
Hotararea nr. 104 din 31 iulie 2017 privind: infiintarea Comisiei pentru protectia copilului Teleorman si stabilirea componentei acesteia
Hotararea nr. 105 din 31 iulie 2017 privind: stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Teleorman si pentru serviciile publice din subordine
Hotararea nr. 106 din 31 iulie 2017 privind: constituirea comisiei de evaluare anuala, a comisiei de evaluare a contestatiilor si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman - institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 107 din 31 iulie 2017 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 118 din 26 iulie 2017
Hotararea nr. 108 din 29 august 2017 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 109 din 29 august 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman 156 din 31 octombrie 2016 privind atribuirea în folosmţă gratUita Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a unui spaţiu proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 110 din 29 august 2017 privind: trecerea a două imobile din domeniul privat în domeniul public al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 111 din 29 august 2017 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul"
Hotararea nr. 112 din 29 august 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601C, Cosmeşti (DJ 601 B) - Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - km 7+338, (7,338 km)"
Hotararea nr. 113 din 29 august 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) - Perii Broşteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363 (9,999 km)"
Hotararea nr. 114 din 29 august 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)"
Hotararea nr. 115 din 29 august 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare DJ 601B, Blejeşti (DJ 503) - Cosmeşti (DJ 601C), km 6+038 - 14+540 (L=8,502 km)"
Hotararea nr. 116 din 29 august 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii Modernizare DJ 601B, Cosrneşti (DJ 601C) - Siliştea , " (DJ 701), km 14+540 - km 22+704 (L=8,164 km)"
Hotararea nr. 117 din 29 august 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) - Călineşti (DJ 703), km 39+924 - 48+061 (8,137 km)"
Hotararea nr. 118 din 29 august 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) - Antoneşti km 48+080 - 55+594 (7,514 km)"
Hotararea nr. 119 din 29 august 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Antoneşti - Rădoieşti (DJ 601C) km 55+594 - 63+773 (8,132 km)"
Hotararea nr. 120 din 29 august 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) - Săceni (DJ 612A), krn 64+371 - km 76+172 (L=11,801 km)"
Hotararea nr. 121 din 29 august 2017 privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman
Hotararea nr. 122 din 29 august 2017 privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020
Hotararea nr. 123 din 29 august 2017 privind: scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe din evidenţele Directiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
Hotararea nr. 124 din 29 august 2017 privind: suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult la nivelul judeţului Teleorman, pe anul 2017
Hotararea nr. 125 din 29 august 2017 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.105 din 31 iulie 2017
Hotararea nr. 126 din 29 august 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.51 din 20 mai 2009 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată de interes judeţean, cu asociat unic judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 127 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 110 din 24 august 2017 privind trecerea a două imobile din domeniul privat în domeniul public al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 128 din 28 septembrie 2017 privind: completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 129 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 130 din 28 septembrie 2017 privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Judeţean Teleorman În consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2017-2018
Hotararea nr. 131 din 28 septembrie 2017 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman În Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman, pentru anul şcolar 2017-2018
Hotararea nr. 132 din 28 septembrie 2017 privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie lncluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2017-2018
Hotararea nr. 133 din 28 septembrie 2017 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleormall. În Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede
Hotararea nr. 134 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nf. 112 din 24 august 2017
Hotararea nr. 135 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 113 din 24 august 2017
Hotararea nr. 136 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea H otărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 114 din 24 august 2017
Hotararea nr. 137 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 115 din 24 august 2017
Hotararea nr. 138 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 116 din 24 august 2017
Hotararea nr. 139 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 117 din 24 august 20 17
Hotararea nr. 140 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonman nr. 118 din 24 august 20 17
Hotararea nr. 141 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea Hot ărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 119 din 24 august 2017
Hotararea nr. 142 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 120 din 24 august 20 17
Hotararea nr. 143 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010
Hotararea nr. 144 din 28 septembrie 2017 privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2018
Hotararea nr. 145 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.105 din 31 iulie 2017, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 146 din 28 septembrie 2017 privind: îndreptarea erorii materiale cuprinse în conţinutul anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.126 din 24 august 2017
Hotararea nr. 147 din 28 septembrie 2017 privind: aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. PISCICOLA TELEORMAN S.R.L.
Hotararea nr. 148 din 28 septembrie 2017 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017
Hotararea nr. 149 din 28 septembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.49 din 27 martie 2017
Hotararea nr. 150 din 28 septembrie 2017 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii - Creşterea eficienţei energetice a clădirii "Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 151 din 31 octombrie 2017 privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unui spaţiu situat în imobilul Centrul de Sănătate "Regele Carol 1" Deparaţi, aflat în proprietatea publică a judeţului Teleorman, precum şi a Raportului de evaluare, preţului minim de pornire a licitaţiei, duratei inchirierii şi a documentaţiei de licitaţie
Hotararea nr. 152 din 31 octombrie 2017 privind: atribuirea în folosinţă gratuită, a unor spaţii proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 153 din 31 octombrie 2017 privind: aprobarea "Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2017-2018"
Hotararea nr. 154 din 31 octombrie 2017 privind: modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.38 din 23 februarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 155 din 31 octombrie 2017 privind: modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.188 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completarile ulterioare
Hotararea nr. 156 din 31 octombrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.41 din 27 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 157 din 31 octombrie 2017 privind: aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, la 30 septembrie 2017
Hotararea nr. 158 din 31 octombrie 2017 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017
Hotararea nr. 159 din 31 octombrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.49 din 27 martie 2017
Hotararea nr. 160 din 31 octombrie 2017 privind: încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comumtar de EVidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman de către domnul Bratu George Remus şi revenirea pe funcţia publică de conducere de şef birou al Biroului de stare civilă
Hotararea nr. 161 din 31 octombrie 2017 privind: numirea doamnei Popescu Daniela în funcţia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 162 din 31 octombrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017
Hotararea nr. 163 din 31 octombrie 2017 privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 164 din 31 octombrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 165 din 28 noiembrie 2017 privind: darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu proprietate privată a judeţului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 166 din 28 noiembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 167 din 28 noiembrie 2017 privind: modificarea Hotărării Consiliului Judeţean Teleorman nr.40 din 27 martie 2017, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 168 din 28 noiembrie 2017 privind: încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele a domnului Piperea Victor, ca unnare a demisiei
Hotararea nr. 169 din 28 noiembrie 2017 privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.c. EUROBAC S.R.L. Tumu Măgurele
Hotararea nr. 170 din 28 noiembrie 2017 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017
Hotararea nr. 171 din 28 noiembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Teleorman nr.49 din 27 martie 2017, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 172 din 6 decembrie 2017 privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume deralcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021
Hotararea nr. 173 din 6 decembrie 2017 privind: aprobarea realizării proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Iim. jud. Dâmboviţa, lan 38+838 - 87+313 (48,475 lan)" şi a cheltuielilor necesare im-plementării
Hotararea nr. 174 din 6 decembrie 2017 privind: aprobarea asocierii judeţului Teleorman cu oraşul Videle şi comunele Orăgăneşti Vlaşca, Botoroaga, Moşteni, Blejeşti , Purani, Sil i ştea, Poeni, în vederea realizării proiectului "Reabilitare OJ 503, Orăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Iim. jud. Oâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (48,475 km) " şi a Acordului de parteneriat
Hotararea nr. 175 din 19 decembrie 2017 privind:aprobarea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 176 din 19 decembrie 2017 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru Închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în imobile proprietate publică a Judeţului Teleorman, aflate în admini- strarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 177 din 19 decembrie 2017 privind:acordul Consiliului Jude-ţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu nr. 12-14, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 178 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea anexelor nr.! şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.188 din 22 decembrie 201S, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 179 din 19 decembrie 2017 privind: aprobarea execuţiei estimate a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2017
Hotararea nr. 180 din 19 decembrie 2017 privind: acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2017 a deficitului secţiunii de funcţionare şi a deficitului secţiunii de dezvoltare
Hotararea nr. 181 din 19 decembrie 2017 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017
Hotararea nr. 182 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.49 din 27 martie 2017, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 183 din 19 decembrie 2017 privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 18,50/0 din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2017.
Hotararea nr. 184 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 185 din 19 decembrie 2017 privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2018-2019
   

 

         2016

         2015

         2014

         2013

         2012

         2011

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004