BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

        

privind : aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetului propriu al

        judeţului Teleorman pe anul 2004.                                 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

         - Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Liviu Nicolae Dragnea  nr.2251 din 6 aprilie 2005 privind necesitatea aprobării contului de încheiere al exerciţiului bugetu-lui propriu al judeţului Teleorman pe anul 2004 ;

         - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean ;

        - prevederile art.53 din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004 ;

         - prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificată şi completată ;

         În temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă pentru anul 2004, contul de încheiere a exerciţiului bugetului propriu al judeţului Teleorman, la venituri în sumă de 526.773.006 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 527.434.920 mii lei şi realizarea programului de investiţii conform anexelor nr.1 şi nr.2.

Art.2.  Se aprobă situaţiile financiare potrivit anexelor nr.3 (a,b,c,d,e).

            Art.3.  Anexele nr.1, 2 şi 3 (a-e) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PRESEDINTE,

            Liviu Nicolae Dragnea           

                                                                                   Contrasemneaza,  

                                          Secretar general al jude]ului,

                                                                                  jr. Rodica Vrabie

Alexandria,

Nr.23 din 12 aprilie 2005